පිරිසිදු කුස්සිය සහ බාත්

ෆ්රෑන්ක්, ආරම්භ කරන ලදි 2006, ෆොෂාන් හි පිහිටා ඇත, චීනය. ෆ්‍රෑන්ක් යනු චීනයේ ප්‍රමුඛ නාන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ විසඳුම් සපයන්නෙකි. අපි සෑම විටම මුල් සංකල්පය මතකයේ තබා ගනිමු, සහ උසස් තත්ත්වයේ නාන කාමර කැබිනට් සඳහා අවධානය යොමු කර ඇත 13 අවුරුදු. මෙතෙක් FRANK වඩා වැඩි ගණනක් පිහිටුවා ඇත 500 දේශීය හා විදේශීය වෙළඳසැල්.

දැන් විමසන්න