• Call Support +86-13902850362

How to protect bathroom sink cabinets from moisture?

ʻi hono fili e kapineti ʻa e falekaukau, te tau fakakaukau ki he palopalema fakamoʻoniʻi ʻo e hauhau ʻo e tuʻunga lelei ʻo e falemaloloo. Due to a large amount of water used in the bathroom, ʻoku ʻafu ʻaupito e ʻatakai. So how is the 48-inch bathroom cabinets with sink moistureproof? ʻAho ni, as a bathroom furniture manufacturer, ʻoku fie fakafeʻiloaki ʻe FELENGI ʻa e sioʻata falemalolo ki he ngaahi founga ʻo e tohi fakamoʻoniʻi.

1.wall hung bathroom vanity or bathroom cabinet recessed in the wall can prevent water vapor penetration.

The main source of moisture in the floor. The wall-hung and wall mounted bathroom cabinets solve the problem of moisture absorption at the bottom of the cabinet and successfully block 50% he huhuʻa ʻo e hauhau ʻi he kapineti ʻi falemalolo. Bathroom corner cabinet wall mounted can not only avoid direct contact with the ground but also maximize the use of the upper bathroom space.

2.Corner bathroom cabinet with high metal legs can avoid direct contact with water vapor on the ground.

Kapau ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he kapineti falekaukau ʻa e vaʻe ʻo e kapineti ʻakau, ʻoku faingofua ke viviku, pea te ne taki ʻa e huhuʻa ki he sino ʻo e kapineti, ʻa ia ʻe iku ia ki he faʻu ʻo e kapineti kotoa. Kapau ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he tafaʻaki ki lalo ʻo e kapineti ʻa e ukamea ko e naunau vaʻe ke poupouʻi ʻaki e kapineti, ʻe lava ke fakaleleiʻi e palopalema. ʻikai ngata ai, ʻoku malohi ʻaupito ʻa e vaʻe ʻo e kapineti ʻalaminiume, te ne lava ʻo matuʻuaki ʻa e malohi mamafa ʻo e pesoni. And the anti-rust characteristics of aluminum can ensure that the cabinet legs do not rust after contact with water.

3.Paipa mo e pesoni fufulu faliki

ʻoku fehokotaki hangatonu ʻa e pesoni mo e foʻi ʻa e taha ki he hikisia pea ko ʻetau angamaheni ia, ʻoku maʻolunga foki mo e tuʻo lahi hono fakaʻaongaʻi. ʻe fou atu ʻa e paipa maʻuʻanga vai ʻo e pesoni tafitafi ʻi he peleti ʻi lalo ʻo hu ki he kelekele. The condensed water in the basin will also take the opportunity to sneak into the cabinet bottom plate from the cutting edge of the plate so that the bathroom cabinet bottom plate is affected by moisture and deformation. ʻi he loloa ko ia ʻo e pesoni tafitafi, ʻoku fola ia ʻi he palaki ʻo e pipeline he takele ʻo e vai kaukau, ʻe lava ke fakahoko ʻa e ngaue tokoni ʻo e kapineti.

4.Waterproof aluminum foil pad at the bottom of the cabinet to prevent moisture

Fakatatau ki he meʻa angamaheni ne hoko ʻi he kaukau, te tau ʻilo ai ʻe ʻomi ʻe he pesoni mo e Singi mama ʻi he falemaloloo ha konga lahi ʻo e vai condensed he taimi ʻoku fetaulaki ai mo e ʻea vela, which will flow into the bottom of the bathroom sink cabinets along with the table, ʻo fakatupu ai ke moldy mo hono tatau e kapineti. Kapau te ke lava ʻo tanaki atu ha foʻi foila ʻalaminiume ʻoku ʻikai molu pe hiliʻanga ulapa ʻi he konga ki lalo ʻo e kapineti ʻi he taimi, te ke lava ʻo fakaleleiʻi e palopalema ni, ʻa ia ʻoku ʻikai ngata ʻi heʻene fakaʻehiʻehi mei he hauhau ka ʻoku ne toe fakaleleiʻi foki mo e naunau kaukau.

Tags:
INQUIRY NOW